Smluvní podmínky

I. Smluvní strany

1) OSVČ Martin Bartošek

Certifikovaný instruktor fitness, poradce pro výživu a instruktor zdravotní tělesné výchovy

Veselská 1135

Strážnice

IČO: 01210068

DIČ: CZ8808144675

(dále jen instruktor)

a

2)

…………………………………­….(jméno, příjmení a titul klienta)

…………………………………….(rok narození klienta)

…………………………………….(e-mailová adresa klienta)

…………………………………­….(číslo telefonu klienta)

(dále jen klient)

II. Úvodní prohlášení

Klient projevil zájem o konzultaci a následné vedení lekcí v oblasti fitness a výživy. Nezávisle na tom, co jej k tomu motivovalo, dává tímto zájmem najevo, že si je vědom významu kvality životního stylu pro jeho zdraví a to jak z hlediska preventivního, tak i z hlediska možného zmírnění, či úplného odstranění již vzniklých zdravotních problémů. Klient si uvědomuje, že se nejedná o jednorázovou konzultaci či lekci a že předpokladem úspěchu je dlouhodobá spolupráce s instruktorem, který v další etapě bude působit jako kouč. Rovněž bere na vědomí, že délku spolupráce nelze stanovit předem, protože je závislá na jeho aktuálním vstupním stavu a také na cílech, které si klient stanovil. Klient taktéž bere na vědomí, že se nejedná v žádném případě o léčebný úkon.

Instruktor prohlašuje, že má oprávnění poskytovat poradenskou činnost a vedení lekcí v oblasti fitness a výživy a po vstupu do smluvního vztahu s klientem, bude k němu přistupovat naprosto individuálně vycházejíc přitom z aktuálního vstupního stavu klienta a z cílů, které si tento stanovil a které spolu projednají s důrazem na jejich reálnost. Výsledkem tohoto přístupu instruktora ke klientovi bude jedinečný a zcela individuální plán pro klienta. Dále instruktor prohlašuje, že délku spolupráce s klientem nebude uměle prodlužovat a přizpůsobí ji skutečným potřebám. V případě, že se klient rozhodne spolupráci ukončit, nebude jej žádnými prostředky k další spolupráci nutit.

Konzultace – je schůzka ve fitness centru instruktora s klientem za účelem konzultace a poradenství v oblasti cvičení a výživy klienta.

Lekce – je návštěva fitness centra instruktorem a klientem za účelem cvičení klienta s dozorem instruktora.

III. Podmínky spolupráce

Spolupráce instruktora s klientem je založená na důvěře. Tato je nezbytná z toho důvodu, že instruktor bude ke zhodnocení aktuálního stavu klienta potřebovat informace, které on může považovat za jistý zásah do svého soukromí. Jedná se zejména o informace týkající se zdravotního stavu a jeho vývoje, výsledků lékařských vyšetření, vrozených dispozic apod. Instruktor prohlašuje, že nebude vyžadovat informace, které nejsou nutné ke komplexnímu zhodnocení aktuálního stavu klienta a informace klientem mu poskytnuté využije pouze a jen pro svoji potřebu a nebude s nimi seznamovat třetí osoby. Taktéž provede nezbytná opatření, aby se k těmto informacím nedostaly žádným způsobem nepovolané osoby.

Předmětem spolupráce klienta s instruktorem jsou plány vedoucí ke zlepšení stavu klienta a hodnocení aktuálního stavu klienta v oblastech, ke kterým má instruktor rekvalifikaci. Tyto plány můžou obsahovat podle cílů a přání klienta plán sportovních aktivit v prostředí fitness a plán stravování včetně plánu suplementace (užívání doplňků stravy), zpracovaný instruktorem na základě informací poskytnutých klientem – dále jen program. Nedílnou součástí těchto smluvních podmínek je „Čestné prohlášení“, které podepisuje klient jako výraz svojí svobodné vůle a svého svobodného rozhodnutí vstoupit s instruktorem do smluvního vztahu. Zároveň tím vyjadřuje souhlas s těmito Smluvními podmínkami. Podpis „Čestného prohlášení“ klientem je považován za závaznou objednávku služeb instruktora klientem, který tímto současně akceptuje i způsob honorování služeb instruktora.

IV. Způsob činnosti

První kontakt, který proběhne poté, co klient osloví instruktora, je informativní a týká se dohody o formách činnosti. Bývá zpravidla e-mailový nebo telefonický. Poté, co se klient rozhodne kladně, domluví s ním instruktor první konzultaci a sice službu Vstupní pohovor a konzultace.

Na Vstupní pohovor a konzultaci klient donese podepsané „Čestné prohlášení“ a vyplní spolu s instruktorem „Dotazníky“. Instruktor může zadat klientovi dotazníky, které nelze vyplnit ihned a klient je vyplní do příští konzultace či lekce. Klient se zavazuje, že do těchto dotazníků uvede pravdivé údaje. Instruktor neodpovídá za případný nedostatečný efekt či dokonce neúspěch své činnosti v případě uvedení nepravdivých údajů klientem. Základem jsou informace klienta poskytnuté instruktorovi a na jejich základě analýza vstupní situace a stavu klienta. Jedná se o standardní informace týkající se stávajícího životního stylu klienta a jeho zdravotního stavu. V případě, že instruktor bude ke své analýze potřebovat doplňující informace, které může poskytnout pouze lékař svému pacientovi (klientovi), bude o tyto klient požádán, přičemž mu bude konkretizováno o jaké informace se jedná, k čemu je instruktor potřebuje a jak je klient získá. V případě potřeby požádá instruktor o doplnění klientem podle pokynů opisy lékařských vyšetření nebo doporučeními konkrétní léčby. Tyto klient doručí instruktorovi před další konzultací či lekcí.

Na Vstupním pohovoru a konzultaci se instruktor domluví s klientem na způsobu financovaní (viz bod V.) a klient zaplatí příslušnou částku. Instruktor je v takovém případě vždy povinen vydat doklad o zaplacení.

V dalším instruktor zhodnotí aktuální vstupní stav klienta, v případě nutnosti jej požádá o další doplňující informace a na základě této analýzy zpracuje do příští konzultace či lekce program, který může být dvojího typu:

 1. program pro lekce – k jeho realizování je třeba dozoru instruktora. Ve fitness centru budou tedy probíhat jednotlivé lekce
 2. program pro samostatné plnění – k jeho vyplnění si stačí klient sám. V takovém případě instruktor předá vyhotovený plán na následující konzultaci či lekci klientovi a naučí klienta s programem pracovat a klient jej plní sám. Pokud si však klient přeje a je-li to zároveň technicky možné, může z tohoto typu programu udělat instruktor program typu a).

Po dokončení programu zhodnotí klient spolu s instruktorem dílčí výsledky, kterých bylo klientem dosaženo plněním programu s instruktorem na lekcích a dodržováním předaných programů pro samostatné plnění a na základě tohoto zhodnocení zpracuje instruktor program na další období, resp. upraví program stávající. Tímto způsobem pokračuje spolupráce mezi klientem a instruktorem po nezbytně nutnou dobu.

V. Financování

Ceny jednotlivých úkonů a služeb prováděných instruktorem jsou uvedeny v aktuálním ceníku zveřejněném na stránkách www.fitbartosek.cz. Na první konzultaci se instruktor s klientem dohodne na způsobu financování:

 1. klient na první konzultaci zaplatí instruktorovi zálohu v dohodnuté výši, ze které se budou jednotlivé služby a úkony hradit. V průběhu spolupráce bude klient průběžně informován o tom, jaká částka mu je a za jakou službu z této zálohy odečtena. Toto může klient kontrolovat podle ceníku. V případě, že realizovaná služba ze strany instruktora dovrší výši zálohy, bude klient na dané konzultaci požádán o zálohu další a to opět v dohodnuté výši.

V případě, že se po uhrazení zálohy, avšak ale ještě před předáním programu typu b) klient rozhodne, že od spolupráce ustupuje, je povinen toto písemně (e-mailem) oznámit instruktorovi, přičemž bere na vědomí, že ze zaplacené zálohy mu bude vráceno pouze 50 %, jelikož se považuje, že instruktor již program zpracoval nebo na něm alespoň začal pracovat.

V případě, že po určité době klient přestane spolupracovat – například neposkytnutím informací o výsledcích (v určitém termínu) či nedocházením na lekce, bude toto považováno za ukončení spolupráce ze strany klienta. Nevyčerpaný zůstatek zálohy se v tomto případě klientovi nevrací.

V případě, že instruktor klientovi sdělí, že záloha je poslední službou vyčerpána a klient se rozhodne dále nepokračovat, je to automaticky bráno jako vypovězení spolupráce. Vynaložené prostředky jsou v tomto případě rovněž nevratné.

 1. klient bude platit jednotlivé konzultace či lekce po jejich skončení. V případě zpracování programu typu b) jej hradí předem na konzultaci či lekci, na které se o zpracování programu s instruktorem dohodne.

V případě, že se ještě před předáním programu typu b) klient rozhodne, že od spolupráce ustupuje, je povinen toto písemně (e-mailem) oznámit instruktorovi, přičemž bere na vědomí, že ze zaplacené částky za program se klientovi nevrací nic, jelikož se považuje, že instruktor již program zpracoval nebo na něm alespoň začal pracovat.

VI. Upozornění

 1. Instruktor si vyhrazuje právo klienta odmítnout v případech, kdy:
 1. klient dlouhodobě užívá psychofarmaka
 2. klient trpí mentální anorexií nebo bulimií
 3. klient je v pokročilém stádiu některého nádorového onemocnění

V případě, že klient vědomě a úmyslně zatajil některou ze shora uvedených skutečností, nenese instruktor odpovědnost za důsledky působení jím v programu navržených postupů.

 1. V případě, že nejpozději po 3 měsících nebude (podle názoru klienta) program dostatečně účinný, může klient od spolupráce ustoupit a to písemným (e-mailem) oznámením instruktorovi. Podle uvážení instruktora může být v takovém případě klientovi vrácena částka, maximálně však do výše 50 % jím uhrazené zálohy (pokud zálohu platil).
 2. Pokud bude klient o instruktorovi šířit nepravdivé informace, poškozující jeho dobré jméno, může toto být považováno za pomluvu a řešeno ze strany instruktora v souladu s platnými zákony ČR.
 3. Instruktor výslovně upozorňuje na skutečnost, že krátkodobé, nedbalé či neúplné plnění programu klientem může způsobit významné snížení jeho očekávaného efektu. Za tento stav nenese instruktor žádnou zodpovědnost. Zodpovědnost za přesné dodržování programu, zejména typu b) je v plném rozsahu na klientovi.
 4. Instruktor rovněž důrazně a výslovně upozorňuje na možnost jistého krátkodobého pocitu zhoršení zdravotního stavu klienta při přechodu na plnění programu a to zejména v případech, kdy program začíná procesem detoxikace. Nejedná se v žádném případě o ohrožení zdraví klienta a už vůbec ne jeho života. Jedná se o přirozenou a prokazatelnou reakci organismu klienta na změnu. Tato reakce by neměla přesáhnout 2 dny. Pakliže by trvala delší dobu, je nutné toto neprodleně sdělit instruktorovi, který vydá doporučení jak s daným stavem naložit.
 5. Instruktor prohlašuje, že jím v programu doporučené postupy jsou legální.
 6. Instruktor výslovně upozorňuje, že doplňky stravy jím navržené v plánu suplementace v žádném případě nenahrazují léky! Doplňky stravy jsou cíleně doporučeny k prevenci, podpoře léčby a často také k úpravě procesů regenerace a k udržování dobrého zdravotního stavu. V případě výrazného zlepšení zdravotního stavu klienta poté co začne plnit program zpracovaný instruktorem je možné zúžit spektrum, případně zcela vysadit užívání farmak pouze a jen po konsultaci s ošetřujícím lékařem! Za samostatnou redukci užívaných farmak nebo jejich úplné vysazení klientem nepřijímá instruktor žádnou zodpovědnost.
 7. Nic z toho, co navrhne instruktor klientovi v programu není klient povinný akceptovat a realizovat. Plnění programu je samostatné a dobrovolné rozhodnutí klienta. Instruktor však nebere na sebe odpovědnost za případné problémy, které vzniknou klientovi v případě, že tento svévolně a bezdůvodně změní instruktorem navržené postupy a nahradí je jinými, změní dávkování nebo neoznámí zásadní změny svého zdravotního stavu.
 8. Instruktor prohlašuje, že v plánu suplementace doporučí klientovi ty nejkvalitnější doplňky stravy, které zná a má s nimi zkušenosti. Navzdory tomu nezodpovídá za případné nedostatky ve složení, kvalitě a ceně těchto výrobků, jelikož nemá možnost je kontrolovat. S cílem zajištění základní kvality doporučených suplementů doporučí instruktor klientovi kde je může v odpovídající kvalitě a ceně získat. Toto doporučení není povinen klient respektovat.
 9. Hodnocení kvality výrobků různých firem není součástí konsultací ani programu.

Čestné prohlášení

Zde si prosím stáhněte Čestné prohlášení a na první konzultaci jej doneste podepsané. Děkuji za pochopení. Čestné prohlášení klienta